PRIVREMENA RANG LISTA 04.07.2017

UNIVERZITET U TUZLI

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

(pozorište, film, radio i TV) U TUZLI

 

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18 godini broj: 03-3925-4/17 od 12.06.2017. godine, Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2017/18. godini i Odluke o imenovanju Komisije za realizaciju Konkursa za prijem studenata na fakultete broj: 02/1-4667.2/17 od 30.06.2017. godine, Komisija objavljuje

 

PRIVREMENU RANG LISTU

 

kandidata koji su pristupili prijemnom ispitu i ostvarili ukupan broj bodova prema opštim, pojedinačnim kriterijima, te uspjehu na prijemnom ispitu u I (prvom) upisnom roku akademske 2017/18. godine na studijskom programu PRODUKCIJA

 

   

 

 

Ime i prezime kandidata

 

Opšti

kriteriji

 

 

(max. 15)

 

Pojedinačni

kriteriji

 

 

(max 5)

 

 

Test

 

 

(max. 30)

 

Pismeni i

usmeni

dio

 

(max. 50)

 

Ukupno

prijemni

ispit

 

(max. 80)

Ukupno

opšti, pojedi-načni, prijemni

(max. 100)

1. Ena Karadžin 14,10 5,00 24 50 74 93,10
2. Ajla Huremović 13,50 5,00 18 50 68 86,50
3. Jakub Halilović 11,34 4,50 24 45 69 84,84
4. Semir Gosić 10,44 4,25 24 45 69 83,69
5. Nermin Brković 10,83 3,50 18 50 68 82,33
6. Adnan Džekić 12,33 5,00 18 45 63 80,33
7. Dejan Gegić 12,15 4,50 18 45 63 79,65
8. Amna Jahić 13,92 4,75 6 50 56 74,67
9. Almir Alić 8,40 2,75 24 30 54 65,15
10. Almir Ahmedić 7,47 2,75 24 30 54 64,22
11. Vedran Kuvalja 9,12 3,25 0 10 10 22,37

 

Kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 10. ostvarili su pravo  upisa  na Akademiju dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) – finansiranje iz Budžeta TK.

 

Kandidati imaju pravo prigovora na privremenu rang Listu.

 

Prigovor se podnosi Umjetničko-nastavnom vijeću Akademije u roku od  3 dana od dana objavljivanja rang liste.

Komisija:           

 

____________________________                          

Vlado Kerošević, red. prof.

 

_____________________________

Mr. sc. Damir Altumbabić, docent

 

_____________________________

Selma Sprečić, dipl. pravnik

Tuzla, 04.07.2017. godine

Broj;   02/1-  4707/17