PRIVREMENA RANG LISTA

UNIVERZITET U TUZLI

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

(pozorište, film, radio i TV) U TUZLI

 

PRIVREMENA  RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU POLAGALI

PRIJEMNI ISPIT  06., 07.  i  08. 07. 2021. GODINE

 

I ciklus studija studijskog programa

P R O D U K C I J A

 

   

 

 

Ime i prezime kandidata

Opšti

kriteriji

 

(max. 15)

Pojedi-načni

kriteriji

(max. 5)

Eksterna

matura

 

(max. 5)

Kvalifi-kacioni

dio

(max. 25)

Pismeni i

usmeni

dio

(max. 50)

Ukupno

prijemni

ispit

(max. 75)

Ukupno

opšti, pojedinačni, eks. matura, prijemni

(max. 100)

1. Minela Kovačević 12,42 5,00 3,67 15 45 60 81,09
2. Adelisa Murselović 13,86 4,75 0 20 40 60 78,61
3. Begzad Musić 12,39 4,25 0 15 45 60 76,64
4. Bakir Bijedić  BP
10,35 3,25 0 20 40 60 73,60
5. Edin Suljendić 8,25 3,25 0 15 45 60 71,50
6. Edin Muharemagić  BP
8,61 2,75 0 15 45 60 71,36
7. Selma Vičević 13,62 5,00 0 10 40 50 68,62
8. Bakir Neimarlija 10,14 3,25 4,33 10 40 50 67,72
9. Zlatan Begić 8,82 3,75 0 15 40 55 67,57
10. Zerina Oručević 12,36 4,25 0 10 40 50 66,61
11. Ajdin Mujkanović 13,83 5,00 4,40 5 35 40 63,23

 

Kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 10. ostvarili su pravo  upisa  na Akademiju dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) – finansiranje iz Budžeta TK.

Kandidat pod rednim brojem 11. ostvario je pravo upisa  na Akademiju dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) – studenti koji se sami finansiraju

 

Kandidati imaju pravo prigovora na privremenu rang Listu.

Prigovor se podnosi Umjetničko-nastavnom vijeću Akademije u roku od  3 dana od dana objavljivanja rang liste.

 

Centralna Komisija:        

                                                             

Broj; 02/1- 3381-1/21

Tuzla, 08.07.2021. godine                                 Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr. prof.

Damir Mahmutović, MA, docent

                                  Amra Salihbegović, pomoćnik generalnog sekretara