konačna rang lista

UNIVERZITET U TUZLI

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

Broj: 02/1-3499-1-1/21

Tuzla, 14.07.2021. godine

 

Na osnovu člana 122. stav 1. tačka x) Statuta JU Univerzitet u Tuzli broj: 03-730-1/17 od 03.02.2017. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli broj: 03-593-1-1/20 od 30.01.2020. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JU Univerzitet u Tuzli broj: 03-6094-1/20 od 17.12.2020. godine i člana 3. Konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini i člana 26. Pravila i procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitet u Tuzli (Prečišćeni tekst) broj: 03-1923-13/21 od 19.04.2021. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst) broj: 03-2143-1-19/21 od 05.05.2021. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Procedura za prijem i upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Tuzli (Prečišćeni tekst) broj: 03-2853-1-1/21 od 16.06.2021. godine, Umjetničko-nastavno vijeće Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli na XX (dvadesetoj) vanrednoj sjednici održanoj dana 14.07.2021. godine donijelo je

O D L U K U

o konačnoj rang-listi kandidata koji su ostvarili pravo upisa

u prvom upisnom roku na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli

u akademskoj 2021/2022. godini

 I

Utvrđuje se Konačna rang-lista kandidata koji su ostvarili pravo upisa u prvom upisnom roku u prvu godinu prvog ciklusa studija na Akademiji dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/2022. godini, kako slijedi:

Studijski program:  P R O D U K C I J A

 

 

 

Ime i prezime kandidata

Opšti kriteriji

 (max. 15)

Pojedi-načni kriteriji

 (max 5)

Eksterna matura

 (max.5)

Kvalifi- kacioni dio (max.

25)

Pismeni i usmeni dio

(max.

50)

Ukupno prijemn i

ispit (max. 75)

Ukupno opšti, pojedi- načni, eks. mat., prijemni

(max. 100)

Pripadnici boračke populacije
1. Minela Kovačević 12,42 5,00 3,67 15 45 60 81,09
2. Adelisa Murselović 13,86 4,75 0 20 40 60 78,61
3. Begzad Musić 12,39 4,25 0 15 45 60 76,64
4. Bakir Bijedić 10,35 3,25 0 20 40 60 73,60 BP
5. Edin Suljendić 8,25 3,25 0 15 45 60 71,50
6. Edin Muharemagić 8,61 2,75 0 15 45 60 71,36 BP
7. Selma Vičević 13,62 5,00 0 10 40 50 68,62
8. Bakir Neimarlija 10,14 3,25 4,33 10 40 50 67,72
9. Zlatan Begić 8,82 3,75 0 15 40 55 67,57
10. Zerina Oručević 12,36 4,25 0 10 40 50 66,61
11. Ajdin Mujkanović 13,83 5,00 4,40 5 35 40 63,23

 

Kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 10. ostvarili su pravo upisa na Akademiju dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) – finansiranje iz Budžeta TK.

Kandidat pod rednim brojem 11. ostvario je pravo upisa na Akademiju dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) – studenti koji se sami finansiraju.

 

 

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                                                                              PREDSJEDAVAJUĆA UNV-a

                                                 _____________________________

Dr.sci. Jasmina Čelebić Tanović, vanr.prof.

 

Dostaviti:

1 x Oglasna ploča

1 x Rektoru Univerziteta

1 x Ured za nastavu i studentska pitanja

1 x Studentska služba

1 x dosije sjednice