Dekanat

Dekan Akademije – Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, redovni profesor –  jasmina.celebic-tanovic@untz.ba

Prodekan za nastavu –  Damir Mahmutović, MA, vanredni profesor –   damir.mahmutovic@untz.ba

Prodekan za umjetničko – istraživački rad – Mr. sci. Damir Altumbabić, redovni profesor  – damir.altumbabic@untz.ba

Pomoćnik generalnog sekretara – Amra Salihbegović, dipl. iur. –  amra.salibegovic@untz.ba

Saradnik za studentsku scenu – Alen Žiško  –  alen.zisko@untz.ba

Studentska služba – Sabina Mujović – sabina.mujovic@untz.ba