Kako se upisati

POPIS UVJETA – KRITERIJA ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM GLUMA

Akademska 2018./2019. godina

I upisni rok

Za Prijemni ispit potrebno je pripremiti dva monologa i jednu recitaciju po vlastitom izboru.

Prijemni ispit se polaže pred Komisijom koju sačinjavaju profesori stručno-umjetničkih predmeta koji  se slušaju na studijskom programu Gluma.

Prijemni ispit čine:

– kvalifikacioni dio

– rad sa kandidatima koji su ušli u uži izbor

– eliminacioni dio

Kvalifikacioni dio sastoji se iz prezentacije pripremljenih monologa i recitacija. Komisija svakog kandidata ocjenjuje određenim brojem bodova.

Na osnovu dobijenih bodova sačinjava se Privremena Rang lista kandidata koji su ušli u uži izbor.

Rad sa kandidatima koji su ušli u uži izbor traje nekoliko dana (u zavisnosti od broja kandidata). Tokom užeg izbora profesori intenzivno rade sa kandidatima.

Eliminacioni dio predstavlja prezentaciju zadataka koje su kandidati dobili tokom rada u užem izboru. Nakon bodovanja prezentiranih radova sačinjava se Privremena Rang lista kandidata koji su zadovoljili kriterij Prijemnog ispita i time stekli uslov za upis na I ciklus studija – studijski program Gluma na Akademiji dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) Univerziteta u Tuzli.

  Tokom mjeseca juna, svakog ponedjeljka sa početkom u 11.00 sati,  bit će organizovane konsultacije za kandidate koji žele pristupiti prijemnom ispitu.

Za prijavu je potrebno predati slijedeće dokumente:

 1. Svjedočanstva i Diploma o završenom srednjem obrazovanju (IV stepen) -original (za strane državljane potrebna nostrifikacija diplome)
 2. Rodni list  ili ovjerena fotokopija CIPS-a (kopija pasoša za strane državljane)
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Ljekarsko uvjerenje
 5. Kratka biografija
 6. 2 fotografije
 7. Prijava za Prijemni ispit (skriptarnica kod Tehnološkog fakulteta)

Podnošenje prijava vršit će se od 16.06. – 28.06.2018.

– I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održat će se 02.07.2018. godine u 10.00 sati

– II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obavit će se  će se od 03.07. 2018. godine po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;

– III dio (završni – eliminacioni ispit) održat će se 05.07.2018. godine u 10.00 sati

– privremena rang-lista kandidata objavit će se 05.07.2018, a konačna 09.07.2018.

– upis primljenih kandidata obaviće se od 09.07. – 13.07.2018. godine.

 

 

 

POPIS UVJETA – KRITERIJA ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM PRODUKCIJA  za akademsku 2017/2018

Prijemni ispit za studijski program Produkcija traje nekoliko dana (u zavisnosti od broja kandidata), a sastoji se iz tri dijela:

 1. Kvalifikacioni ispit (Test sa stotinu pitanja po sistemu a, b, c, d odgovora.)
 2. Rad sa kandidatima (Izrada produkcionog projekta – pozorište, film, radio, TV, izdavaštvo,  muzička      produkcija…)
 3. Završni – eliminacioni ispit (Razgovor kandidata sa članovima Komisije i mogućnost elaboracije produkcionih  projekata iz oblasti kulture i umjetnosti koje nisu obrađivali u drugom dijelu prijemnog ispita).

Kandidati koji se žele prijaviti za pristupanje prijemnom ispitu dužni su dostaviti slijedeće dokumente:

 1. Svjedočanstva i Diploma o završenom srednjem obrazovanju (IV stepen) – original    (za strane državljane obavezna nostrifikacija diplome)
 2. Rodni list ili ovjerena kopija CIPS-a (ne stariji od 6 mjeseci)
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 4. Kratka biografija
 5. Prijava za Prijemni ispit

Konsultacije za prijemni ispit obavljat će se svakog četvrtka tokom juna mjeseca sa početkom u 11.00 sati