Kako se upisati

POPIS UVJETA – KRITERIJA ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM GLUMA

Akademska 2022./2023. godina

I upisni rok

Za Prijemni ispit potrebno je pripremiti dva monologa i jednu recitaciju po vlastitom izboru.

Prijemni ispit se polaže pred Komisijom koju čine profesori stručno-umjetničkih predmeta koji  se slušaju na studijskom programu Gluma.

Prijemni ispit se polaže u 3 dijela:

– kvalifikacioni dio

– rad sa kandidatima koji su ušli u uži izbor

– eliminacioni dio

Kvalifikacioni dio sastoji se iz prezentacije pripremljenih monologa i recitacija. Komisija svakog kandidata ocjenjuje određenim brojem bodova.

Na osnovu dobijenih bodova sačinjava se Privremena Rang lista kandidata koji su ušli u uži izbor.

Rad sa kandidatima koji su ušli u uži izbor traje nekoliko dana (u zavisnosti od broja kandidata). Tokom užeg izbora profesori intenzivno rade sa kandidatima.

Eliminacioni dio predstavlja prezentaciju zadataka koje su kandidati dobili tokom rada u užem izboru. Nakon bodovanja prezentiranih radova sačinjava se Privremena Rang lista kandidata koji su zadovoljili kriterij Prijemnog ispita i time stekli uslov za upis na I ciklus studija – studijski program Gluma na Akademiji dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) Univerziteta u Tuzli.

 

Podnošenje prijava vršit će se od  20. 06. do 29 .06. 2022. godine

– I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održat će se 05. 07. 2022. godine u 10.00 sati

– II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obavit će se  će se 07. 07. 2022. godine

– III dio (završni – eliminacioni ispit) održat će se 08. 07. 2022. godine. u 10.00 sati

– privremena rang-lista kandidata objavit će se 08. 07. 2022. godine, a konačna 14.07. 2022. godine

– upis primljenih kandidata obaviće se od  14. 07. do 21. 07. 2022. godine.

  Kandidati koji su zainteresovani za konsultacije mogu doći na Akademiju dramskih umjetnosti svakim radnim danom  od 23.06. do 01. 07. 2022. godine u 13.00 sati.

Za prijavu je potrebno predati slijedeće dokumente:

 1. Svjedočanstva i Diploma o završenom srednjem obrazovanju (IV stepen) original ili ovjerene kopije (za strane državljane potrebna nostrifikacija diplome)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 4. Ljekarsko uvjerenje
 5. Prijava za Prijemni ispit (može se preuzeti sa web stranice Univerziteta www.unitz.ba ili u skriptarnici kod Tehnološkog fakulteta)

 

Drugi upisni rok:

Podnošenje prijava: 23.08.  do  02.09.2022.

I dio prijemnog ispita – 06.09..2022. u 10.00 sati

II dio prijemnog ispita – 07.09.2022. u 15.00 sati

III dio prijemnog ispita – 08.09.2022. u 10.00 sati

Privremena Rang lista objavit će s e08.09.2022. godine, a konačna 13.09.2022. godine

Upis primljenih kandidata obavit će se od 14.09. do 21.09.2022. godine.

 

 

 

 

POPIS UVJETA – KRITERIJA ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM PRODUKCIJA  za akademsku 2021/2022. godinu

Prijemni ispit za I ciklus studija studijskog programa Produkcija traje nekoliko dana (u zavisnosti od broja kandidata), a sastoji se iz tri dijela:

 1. Kvalifikacioni ispit  (Test sa stotinu pitanja po sistemu a, b, c, d odgovora.)
 2. Rad sa kandidatima  (Izrada produkcionog projekta – pozorište, film, radio, TV, izdavaštvo,  muzička  produkcija…)
 3. Završni – eliminacioni ispit  (Razgovor kandidata sa članovima Komisije i mogućnost elaboracije produkcionih  projekata iz oblasti kulture i umjetnosti koje nisu obrađivali u drugom dijelu prijemnog ispita).

Kandidati koji se žele prijaviti za pristupanje prijemnom ispitu dužni su dostaviti slijedeće dokumente:

 1. Svjedočanstva i Diploma o završenom srednjem obrazovanju (IV stepen) – original ili ovjerena kopija  (za strane državljane obavezna nostrifikacija diplome)
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 4. Kratka biografija
 5. Prijava za Prijemni ispit

 

Od  mjeseca maja pa sve do početka prijemnog ispita organizovat će se konsultacije za zainteresovane kandidate. Konsultacije će se održavati svakog ponedjeljka sa početkom u 11.00 sati.

 

 

 

 

 

 

POPIS UVJETA – KRITERIJA ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM GLUMA

Akademska 2020./2021. godina

I upisni rok

Za Prijemni ispit potrebno je pripremiti dva monologa i jednu recitaciju po vlastitom izboru.

Prijemni ispit se polaže pred Komisijom koju sačinjavaju profesori stručno-umjetničkih predmeta koji  se slušaju na studijskom programu Gluma.

Prijemni ispit čine:

– kvalifikacioni dio

– rad sa kandidatima koji su ušli u uži izbor

– eliminacioni dio

Kvalifikacioni dio sastoji se iz prezentacije pripremljenih monologa i recitacija. Komisija svakog kandidata ocjenjuje određenim brojem bodova.

Na osnovu dobijenih bodova sačinjava se Privremena Rang lista kandidata koji su ušli u uži izbor.

Rad sa kandidatima koji su ušli u uži izbor traje nekoliko dana (u zavisnosti od broja kandidata). Tokom užeg izbora profesori intenzivno rade sa kandidatima.

Eliminacioni dio predstavlja prezentaciju zadataka koje su kandidati dobili tokom rada u užem izboru. Nakon bodovanja prezentiranih radova sačinjava se Privremena Rang lista kandidata koji su zadovoljili kriterij Prijemnog ispita i time stekli uslov za upis na I ciklus studija – studijski program Gluma na Akademiji dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) Univerziteta u Tuzli.

 Tokom mjeseca juna, svake srijede, sa početkom u 11.00 sati, na Akademiji dramskih umjetnosti  bit će organizovane konsultacije za kandidate koji žele pristupiti prijemnom ispitu. Molimo zainteresovane kandidate da se najave za konsultacije najmanje 2 dana prije održavanja konsultacija. Najavu za konsultacije poslati na jedan od slijedećih mail-ova: alen.zisko@untz.ba, damir.mahmutovic@untz.ba ili jasmina.celebic-tanovic@untz.ba.

PRIJAVA NA KONKURS:

Kandidati su u obavezi prijaviti se elektronski, putem prijavnog obrasca koji mogu preuzeti na web stranici Univerziteta, te isti elektronskim putem proslijediti na e-mail adresu: upis2020@untz.ba. Prijavu na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidat podnosi isključivo, preporučeno putem pošte, u roku utvrđenom ovim Konkursom, na adresu fakulteta/Akademije. Uz prijavu na Konkurs je obavezno priložiti: kopije, ovjerene kod nadležnog općinskog organa ili notara

– svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi, (za strane državljane potrebna nostrifikacija diplome)

– svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole,

– izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, odnosno kopija pasoša za strane državljane,

– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6mjeseci,

– uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica utvrđenih članom 19. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica

Podnošenje prijava vršit će se od  22. 06. do 03 .07. 2020. godine

– I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održat će se 06. 07. 2020. godine u 10.00 sati

– II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obavit će se  će se 07. 07. 2020. godine

– III dio (završni – eliminacioni ispit) održat će se 08. 07. 2020. godine.

– privremena rang-lista kandidata objavit će se 08. 07. 2020. godine, a konačna 10.07. 2020. godine

– upis primljenih kandidata obaviće se od  13. 07. do 23. 07. 2020. godine.

 

 

Akademska 2018./2019. godina

I upisni rok

Za Prijemni ispit potrebno je pripremiti dva monologa i jednu recitaciju po vlastitom izboru.

Prijemni ispit se polaže pred Komisijom koju sačinjavaju profesori stručno-umjetničkih predmeta koji  se slušaju na studijskom programu Gluma.

Prijemni ispit čine:

– kvalifikacioni dio

– rad sa kandidatima koji su ušli u uži izbor

– eliminacioni dio

Kvalifikacioni dio sastoji se iz prezentacije pripremljenih monologa i recitacija. Komisija svakog kandidata ocjenjuje određenim brojem bodova.

Na osnovu dobijenih bodova sačinjava se Privremena Rang lista kandidata koji su ušli u uži izbor.

Rad sa kandidatima koji su ušli u uži izbor traje nekoliko dana (u zavisnosti od broja kandidata). Tokom užeg izbora profesori intenzivno rade sa kandidatima.

Eliminacioni dio predstavlja prezentaciju zadataka koje su kandidati dobili tokom rada u užem izboru. Nakon bodovanja prezentiranih radova sačinjava se Privremena Rang lista kandidata koji su zadovoljili kriterij Prijemnog ispita i time stekli uslov za upis na I ciklus studija – studijski program Gluma na Akademiji dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) Univerziteta u Tuzli.

  Tokom mjeseca juna, svakog ponedjeljka sa početkom u 11.00 sati,  bit će organizovane konsultacije za kandidate koji žele pristupiti prijemnom ispitu.

Za prijavu je potrebno predati slijedeće dokumente:

 1. Svjedočanstva i Diploma o završenom srednjem obrazovanju (IV stepen) -original (za strane državljane potrebna nostrifikacija diplome)
 2. Rodni list  ili ovjerena fotokopija CIPS-a (kopija pasoša za strane državljane)
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Ljekarsko uvjerenje
 5. Kratka biografija
 6. 2 fotografije
 7. Prijava za Prijemni ispit (skriptarnica kod Tehnološkog fakulteta)

Podnošenje prijava vršit će se od 16.06. – 28.06.2018.

– I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održat će se 02.07.2018. godine u 10.00 sati

– II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obavit će se  će se od 03.07. 2018. godine po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;

– III dio (završni – eliminacioni ispit) održat će se 05.07.2018. godine u 10.00 sati

– privremena rang-lista kandidata objavit će se 05.07.2018, a konačna 09.07.2018.

– upis primljenih kandidata obaviće se od 09.07. – 13.07.2018. godine.