Kako se upisati

POPIS UVJETA – KRITERIJA ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM PRODUKCIJA  za akademsku 2019/2020.

Prijemni ispit za I ciklus studija studijskog programa Produkcija traje nekoliko dana (u zavisnosti od broja kandidata), a sastoji se iz tri dijela:

 1. Kvalifikacioni ispit  (Test sa stotinu pitanja po sistemu a, b, c, d odgovora.)
 2. Rad sa kandidatima  (Izrada produkcionog projekta – pozorište, film, radio, TV, izdavaštvo,  muzička  produkcija…)
 3. Završni – eliminacioni ispit  (Razgovor kandidata sa članovima Komisije i mogućnost elaboracije produkcionih  projekata iz oblasti kulture i umjetnosti koje nisu obrađivali u drugom dijelu prijemnog ispita).

Kandidati koji se žele prijaviti za pristupanje prijemnom ispitu dužni su dostaviti slijedeće dokumente:

 1. Svjedočanstva i Diploma o završenom srednjem obrazovanju (IV stepen) – original    (za strane državljane obavezna nostrifikacija diplome)
 2. Rodni list ili ovjerena kopija CIPS-a (ne stariji od 6 mjeseci)
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 4. Kratka biografija
 5. Prijava za Prijemni ispit

 

U mjesecu maju pa sve do početka prijemnog ispita organizovat će se konsultacije za zainteresovane kandidate. Konsultacije će se održavati svakog utorka sa početkom u 11.00 sati.

 

UNIVERZITET U TUZLI

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

 

U P U T S T V O

O POLAGANJU PRIJEMNOG ISPITA ZA KANDIDATE KOJI SU SE PRIJAVILI NA KONKURS ZA UPIS STUDENATA U I GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA AKADEMIJI DRAMSKIH UMJETNOSTI UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2018/2019. GODINI

 

 1. Prije početka polaganja prijemnog ispita kandidati će se putem oglasne ploče i WEB stranice Akademije  informisati o mjestu (prostoriji) u kojoj će polagati prijemni ispit.
 2. Kandidati trebaju doći na mjesto određeno za polaganje prijemnog ispita najmanje 15 minuta ranije. Kandidat koji zakasni na prijemni ispit neće moći pristupiti polaganju prijemnog ispita i eliminiše se iz procedura prijema na Univerzitet.

Izuzetno, kandidat koji iz naročito opravdanih razloga kao što su: smrt bližeg člana porodice, iznenadna teška bolest i bolničko liječenje ne pristupi polaganju prijemnog ispita, dužan je najkasnije narednog dana podnijeti zahtjev Komisiji za realizaciju Konkursa Akademije dramskih umjetnosti za omogućavanje naknadnog polaganja prijemnog ispita, uz pružanje dokaza o spriječenosti polaganja prijemnog ispita, na dan utvrđen Konkursom. Odluku po zahtjevu kandidata Komisija Akademije donosi  narednog dana, sa bližim uputama, ukoliko se zahtjevu udovolji.

3. Prijemnom ispitu može pristupiti kandidat čija je prijava na Konkurs potpuna i blagovremena.

4. Identifikacija kandidata vrši se ličnim dokumentom kao što je: lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. Strani državljani identifikuju se pasošem. Kandidat koji ne priloži odgovarajući identifikacijski dokument ne može pristupiti prijemnom ispitu.

 1. Prijemni ispit vrši se prema sljedećim kriterijima:
 • opšti kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i vrjednuju se sa najviše 15 bodova
 • pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz jednog do tri predmeta, iz dva razreda srednje škole, koji su od značaja za Akademiju i vrjednuju se sa najviše 5 bodova
 • Prijemni ispit kandidati polažu u tri dijela: kvalifikacioni ispit, rad u užem izboru i završni-eliminacioni ispit.

     5. Prijemni ispit donosi maksimalno 80 bodova, od čega:

 1. kvalifikacioni ispit maksimalno 30 bodova
 2. rad u užem izboru predstavlja praktičan rad sa kandidatom iz oblasti studijskog                        programa, a boduje se kao sastavni dio završnog-eliminacionog ispita
 3. Završni-eliminacioni ispit – maksimalno 50 bodova

 

Kandidat na prijemnom ispitu na Akademiji mora ostvariti najmanje 40 bodova da bi ušao u dalji postupak.

 

Predsjedavajuća Komisije

za realizaciju Konkursa za prijem studenata

 

dr. sc. Jasmina Čelebić Tanović, vanr.prof.

 

 

POPIS UVJETA – KRITERIJA ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM GLUMA

Akademska 2018./2019. godina

I upisni rok

Za Prijemni ispit potrebno je pripremiti dva monologa i jednu recitaciju po vlastitom izboru.

Prijemni ispit se polaže pred Komisijom koju sačinjavaju profesori stručno-umjetničkih predmeta koji  se slušaju na studijskom programu Gluma.

Prijemni ispit čine:

– kvalifikacioni dio

– rad sa kandidatima koji su ušli u uži izbor

– eliminacioni dio

Kvalifikacioni dio sastoji se iz prezentacije pripremljenih monologa i recitacija. Komisija svakog kandidata ocjenjuje određenim brojem bodova.

Na osnovu dobijenih bodova sačinjava se Privremena Rang lista kandidata koji su ušli u uži izbor.

Rad sa kandidatima koji su ušli u uži izbor traje nekoliko dana (u zavisnosti od broja kandidata). Tokom užeg izbora profesori intenzivno rade sa kandidatima.

Eliminacioni dio predstavlja prezentaciju zadataka koje su kandidati dobili tokom rada u užem izboru. Nakon bodovanja prezentiranih radova sačinjava se Privremena Rang lista kandidata koji su zadovoljili kriterij Prijemnog ispita i time stekli uslov za upis na I ciklus studija – studijski program Gluma na Akademiji dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) Univerziteta u Tuzli.

  Tokom mjeseca juna, svakog ponedjeljka sa početkom u 11.00 sati,  bit će organizovane konsultacije za kandidate koji žele pristupiti prijemnom ispitu.

Za prijavu je potrebno predati slijedeće dokumente:

 1. Svjedočanstva i Diploma o završenom srednjem obrazovanju (IV stepen) -original (za strane državljane potrebna nostrifikacija diplome)
 2. Rodni list  ili ovjerena fotokopija CIPS-a (kopija pasoša za strane državljane)
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Ljekarsko uvjerenje
 5. Kratka biografija
 6. 2 fotografije
 7. Prijava za Prijemni ispit (skriptarnica kod Tehnološkog fakulteta)

Podnošenje prijava vršit će se od 16.06. – 28.06.2018.

– I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održat će se 02.07.2018. godine u 10.00 sati

– II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obavit će se  će se od 03.07. 2018. godine po rasporedu koji će biti objavljen nakon prvog dijela prijemnog ispita;

– III dio (završni – eliminacioni ispit) održat će se 05.07.2018. godine u 10.00 sati

– privremena rang-lista kandidata objavit će se 05.07.2018, a konačna 09.07.2018.

– upis primljenih kandidata obaviće se od 09.07. – 13.07.2018. godine.

 

 

 

POPIS UVJETA – KRITERIJA ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM PRODUKCIJA  za akademsku 2017/2018

Prijemni ispit za studijski program Produkcija traje nekoliko dana (u zavisnosti od broja kandidata), a sastoji se iz tri dijela:

 1. Kvalifikacioni ispit (Test sa stotinu pitanja po sistemu a, b, c, d odgovora.)
 2. Rad sa kandidatima (Izrada produkcionog projekta – pozorište, film, radio, TV, izdavaštvo,  muzička      produkcija…)
 3. Završni – eliminacioni ispit (Razgovor kandidata sa članovima Komisije i mogućnost elaboracije produkcionih  projekata iz oblasti kulture i umjetnosti koje nisu obrađivali u drugom dijelu prijemnog ispita).

Kandidati koji se žele prijaviti za pristupanje prijemnom ispitu dužni su dostaviti slijedeće dokumente:

 1. Svjedočanstva i Diploma o završenom srednjem obrazovanju (IV stepen) – original    (za strane državljane obavezna nostrifikacija diplome)
 2. Rodni list ili ovjerena kopija CIPS-a (ne stariji od 6 mjeseci)
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 4. Kratka biografija
 5. Prijava za Prijemni ispit

Konsultacije za prijemni ispit obavljat će se svakog četvrtka tokom juna mjeseca sa početkom u 11.00 sati