Umjetničke / Naučne oblasti

Na Akademiji dramskih umjetnosti nastavni i saradnički kadar bira se na dvije uže umjetničke oblasti i jednu užu naučnu oblast:

Uža umjetnička oblast ”Gluma”

Uža umjetnička oblast ”Produkcija”

Uža naučna oblast ”Teorija umjetnosti”