Prijemni ispit – studijski program Gluma

POPIS UVJETA – KRITERIJA ZA UPIS NA I CIKLUS STUDIJA – STUDIJSKI PROGRAM GLUMA

Akademska 2020./2021. godina

I upisni rok

Za Prijemni ispit potrebno je pripremiti dva monologa i jednu recitaciju po vlastitom izboru.

Prijemni ispit se polaže pred Komisijom koju sačinjavaju profesori stručno-umjetničkih predmeta koji  se slušaju na studijskom programu Gluma.

Prijemni ispit čine:

– kvalifikacioni dio

– rad sa kandidatima koji su ušli u uži izbor

– eliminacioni dio

Kvalifikacioni dio sastoji se iz prezentacije pripremljenih monologa i recitacija. Komisija svakog kandidata ocjenjuje određenim brojem bodova.

Na osnovu dobijenih bodova sačinjava se Privremena Rang lista kandidata koji su ušli u uži izbor.

Rad sa kandidatima koji su ušli u uži izbor traje nekoliko dana (u zavisnosti od broja kandidata). Tokom užeg izbora profesori intenzivno rade sa kandidatima.

Eliminacioni dio predstavlja prezentaciju zadataka koje su kandidati dobili tokom rada u užem izboru. Nakon bodovanja prezentiranih radova sačinjava se Privremena Rang lista kandidata koji su zadovoljili kriterij Prijemnog ispita i time stekli uslov za upis na I ciklus studija – studijski program Gluma na Akademiji dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) Univerziteta u Tuzli.

Tokom mjeseca juna, svake srijede, sa početkom u 11.00 sati, na Akademiji dramskih umjetnosti  bit će organizovane konsultacije za kandidate koji žele pristupiti prijemnom ispitu. Molimo zainteresovane kandidate da se najave za konsultacije najmanje 2 dana prije održavanja konsultacija. Najavu za konsultacije poslati na jedan od slijedećih mail-ova: alen.zisko@untz.ba, damir.mahmutovic@untz.ba ili jasmina.celebic-tanovic@untz.ba.

PRIJAVA NA KONKURS:

Kandidati su u obavezi prijaviti se elektronski, putem prijavnog obrasca koji mogu preuzeti na web stranici Univerziteta, te isti elektronskim putem proslijediti na e-mail adresu: upis2020@untz.ba. Prijavu na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom, kandidat podnosi isključivo, preporučeno putem pošte, u roku utvrđenom ovim Konkursom, na adresu fakulteta/Akademije. Uz prijavu na Konkurs je obavezno priložiti: kopije, ovjerene kod nadležnog općinskog organa ili notara

– svjedočanstvo o završenoj srednjoj školi, (za strane državljane potrebna nostrifikacija diplome)

– svjedočanstva za sva četiri razreda srednje škole,

– izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte, odnosno kopija pasoša za strane državljane,

– uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6mjeseci,

– uvjerenje nadležnog organa za lica koja pripadaju kategoriji lica utvrđenih članom 19. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica

Podnošenje prijava vršit će se od  22. 06. do 03 .07. 2020. godine

– I dio prijemnog ispita (kvalifikacioni ispit) održat će se 06. 07. 2020. godine u 10.00 sati

– II dio prijemnog ispita (rad sa kandidatima u užem izboru) obavit će se  će se 07. 07. 2020. godine

– III dio (završni – eliminacioni ispit) održat će se 08. 07. 2020. godine.

– privremena rang-lista kandidata objavit će se 08. 07. 2020. godine, a konačna 10.07. 2020. godine

– upis primljenih kandidata obaviće se od 13. 07. do 23. 07. 2020. godine.