PRIVREMENA RANG LISTA

UNIVERZITET U TUZLI

AKADEMIJA DRAMSKIH UMJETNOSTI

(pozorište, film, radio i TV) U TUZLI

 

PRIVREMENA  RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU POLAGALI

PRIJEMNI ISPIT  04., 06.  i  07. 07. 2023. GODINE

 

I ciklus studija studijskog programa

P R O D U K C I J A

 

 

 

 

Kandidat

Opšti

kriteriji

 

(max. 15)

Pojedinačni

kriteriji

 

(max 5)

Eksterna

matura

 

(max.5)

Kvalifi-kacioni

dio

(max. 25)

Pismeni i

usmeni

dio

(max. 50)

Ukupno

prijemni

ispit

(max. 75)

Ukupno

opšti, pojedi-načni, eks. mat., prijemni

(max. 100)

1. PR 06 15,00 5,00 5,00 20 50 70 95,00
2. PR 03 13,41 4,50 10 50 60 77,91
3. PR 07 9,36 3,50 20 45 65 77,86
4. PR 05 11,43 4,25 3,80 15 40 55 74,48
5. PR 01 12,03 3,75 10 45 55 70,78
6. PR 04 10,29 3,50 3,20 10 35 45 61,99
7. PR 02 8,40 2,50 15 35 50 60,90

 

Kandidati od rednog broja 1. do rednog broja  7.  ostvarili su pravo  upisa

na Akademiju dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) – finansiranje iz Budžeta TK.

 

Kandidati imaju pravo prigovora na privremenu rang Listu.

 

Prigovor se podnosi Umjetničko-nastavnom vijeću Akademije u roku od  3 dana od dana objavljivanja rang liste.

 

Broj; 02/1 – 3876-1/23

Tuzla, 07.07.2023. godine

 

 Centralna Komisija:        

Dr. sci. Jasmina Čelebić Tanović, red. prof.

Damir Mahmutović, MA, docent

Amra Salihbegović, dipl. pravnik